Računovodstvena agencija DAP doo Beograd

Pouzdan partner vašeg biznisa

Od 1991.

Razmišljate o započinjanju sopstvenog biznisa? Osnovali ste novu firmu ili preduzetničku radnju? Niste zadovoljni uslugama trenutnog računovođe?

Kontaktirajte nas.

Zašto baš mi?

Osnovani smo 1991. godine. Više od 30 godina pružamo sve vrste knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima različitih delatnosti. Posedujemo dugogodišnje znanje i iskustvo iz oblasti knjigovodstva i računovodstva, poreskih propisa i finansija. Svim našim klijentima predstavljamo pouzdanog partnera u vođenju biznisa.

Usluge

Klijentima pružamo sve vrste knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga
Osnivanje preduzeća ili preduzetničke radnje
Priprema osnivačkog akta, priprema i podnošenje prijava Agenciji za privredne registre, savetovanje u čitavom procesu
Knjigovodstvo
Vođenje dnevnika, glavne knjige i analitičkih evidencija (kupci, dobavljači, zalihe i dr.)
Obračun poreza
Vođenje PDV evidencije i obračun PDV-a za sve izdate i primljene fakture, sastavljanje poreskog bilansa i obračun poreza na dobit, obračun drugih poreza (porez na prihode od samostalne delatnosti, porez na imovinu i dr.)
Prijava i odjava zaposlenih i obračun zarada
Prijava i odjava zaposlenih kod Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje, obračun zarada, naknada, poreza i doprinosa po ugovorima o radu, ugovorima o delu, autorskim i drugim ugovorima
Izrada finansijskih izveštaja
Izrada godišnjih i periodičnih finansijskih izveštaja: bilans stanja, bilans uspeha, bilans tokova gotovine, bilans promena na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje
Platni promet
Preuzimanje izvoda, elektronska plaćanja i transferi, komunikacija sa bankama

Elektronsko dostavljanje dokumentacije

Vođenje svih računovodstvenih evidencija zasniva se na dokumentaciji o poslovnim promenama: ugovori, fakture, bankarski izvodi i dr.

Po dogovoru, svu dokumentaciju nam možete dostavljati imejlom ili možemo dolaziti po nju na vašu adresu. Time štedite svoje vreme i energiju za vođenje vašeg biznisa!

Zašto je važno imati pouzdanog računovođu?

Imati sopstveno preduzeće ili preduzetničku radnju znači slobodu i more mogućnosti, ali takođe podrazumeva i puno zakonskih poreskih i administrativnih obaveza.

Kao preduzeće ili preduzetnik u obavezi ste da:

Ovo obuhvata prihode, rashode, imovinu, obaveze, kapital, i uključuje dnevnik, glavnu knjigu i druge analitičke evidencije (kupci, dobavljači, zalihe i dr.)

Podrazumeva vođenje evidencije za obračun i plaćanje PDV-a, uz klasifikaciju i kontrolu svih faktura u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga i proveru da li imate ili nemate pravo na odbitak prethodnog PDV-a

Obuhvata obračun zarada, naknada zarade (za praznike, odmor, bolovanje i sl.), poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (PIO, zdravstveno, osiguranje za slučaj nezaposlenosti)

Prijava se obavezno vrši u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja u roku od tri dana od zaposlenja odnosno prestanka zaposlenja

Uključuje obračune po ugovorima o delu, autorskim i drugim ugovorima

Poreski bilans i prijava za porez na dobit preduzeća sa pratećim obrascima OA, POA, SU

Porez na prihode od samostalne delatnosti, porez na imovinu i dr.

Bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, bilans tokova gotovine, bilans promena na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje

Za sve poreske i administrativne obaveze propisani su rokovi za podnošenje prijava i izmirivanje obaveza, čije propuštanje može rezultirati jako visokim kaznama

Najvažnije propise možete naći na našoj stranici Propisi

Ukoliko se brižljivo ne pridržavate svih ovih obaveza, rizikujete jako visoke kazne, kako za vašu firmu ili preduzetničku radnju tako i za odgovorna lica. Stoga je jako važno da imate pouzdanog računovođu.

Cene

Cena usluga zavisi od složenosti vašeg poslovanja i obima i složenosti dokumentacije koju je potrebno obraditi, uključujući:

  • Broj izlaznih i ulaznih faktura i da li ste u sistemu PDV-a
  • Broja zaposlenih i drugih angažovanih lica
  • Da li vam je potrebno robno-materijalno knjigovodstvo

Cenu formiramo nakon razgovora sa vama i procene obima posla. Cenu ne menjamo bez prethodne najave i dogovora sa vama.

Adresa
Cvijićeva 63, 11000 Beograd

Telefon
+381 11 27 68 421

Imejl adresa
office@eknjigovodstvo.com